Shopping Mall@Vizag

  • Project Name: XXX
  • Location:Vizag, India
  • Type:Shopping Mall
  • Scope: XXXXX
  • No.of floors: XXX
  • Total Built Up Area: XXX
  • Status: XXX