Residential Master Plan @ Vizag

  • Project Name:XXX
  • Location: Vizag, India
  • Type: Masterplan
  • Scope: XXXXX
  • No.of floors: xxxx
  • Total Built Up Area: 1,487,500 Sqft
  • Status: XXX