House 1:2 @ George Town, Chennai

  • Project Name: House 1:2
  • Location:Chennai, India
  • Type:Residence
  • Scope: XXXXX
  • No.of floors: XXXX
  • Total Built Up Area: 2,100 Sqft
  • Status: XXXX