Premium Apartment @ Bangalore

  • Project Name: XXX
  • Location: Bangalore, India
  • Type:Residential Apartment
  • Scope: XXXXX
  • No.of floors: XXX
  • Total Built Up Area:21,500 Sqft
  • Status: XXX